آرای کمیته انضباطی/ جریمه میلیونی برای کاظمی و آذری