سرمربی استرالیا:ثابت شد که چقدر انگیزه و اعتماد به نفس مهم است