پیروزی یاران جمالی و شکست یاران استکی/25 مهر روز رویارویی ایرانی ها