اعتراض بندری ها به کمیته استیناف/ حقدوست : این رای ناعادلانه بود