زوج ایرانی برتر از مدافعان اروپا و امریکایی!/ زوج بنگر – نور و دومین کلین شیت