موضوع مصدومیتم جدی است، در بازی بعدی پرسپولیس هم نیستم