گزارش ویژه/ از لوک شاو‌های آنها تا رمضانی‌های ما؛ فرهنگ برخورد با بازیکنان مصدوم را یاد می‌گیریم؟