معروف: اگر در ست اول پیروز می‌شدیم، شاید روند بازی تغییر می‌کرد