پوگبا: جدایی ویدال،پیرلو و توس، اتحاد ما را بیشتر کرده است