اسلالوم آب‌های آرام قهرمانی بانوان کشور برگزار می‌شود