بازیکن بی اثر پرسپولیس:من زوج خوبی برای طارمی می شوم!