کفشگری:موضوع جدی است،در بازی بعد هم نیستم/شب بازی ناراحت نشدم