کاربران سایت نود، کادر فنی را علت ناکامی تیم ملی والیبال می دانند