روز نتایج خاص؛ از شکست ایران و میزبان تا صدرنشینی لهستان