بزرگی:موضوع مورد بحث انضباطی درباره ریوالدو مشابه کرار بود