معطلی هر زائر برای عبوراز گیت گذرنامه ۳ تا ۵ ثانیه است