شرایط سد جهرم نرمال است/ سد نساء کرمان سر ریز شد/ روستاهای پایین دست سد تخلیه شدند