فوری/ دستور آماده باش برای تخلیه برخی از شهرکهای جهرم