فریبرز وقتی فهمید خواهر ناتنی اش هستم به اتاقم آمد و اذیت و آزارم کرد