دختر جوان مرا به خانه اش دعوت کرد / من هم با یکی از دوستانم به آنجا رفتم