با جمشید در مسير مدرسه آشنا شدم/ من مجبور بودم هر زمان که او می خواست به آپارتمانش بروم