به اتاق رییس شرکت رفتم / بعد از آن دیدار او پیشنهاد حقوق بسیار بالایی را به من داد