وقتی به خانه آمدم و کار وقیحانه برادرم با مادر را دیدم و خون جلو چشمانم را گرفت + عکس