اسماعیل به زور مرا اذیت و آزار کرد / او همیشه درغیاب شوهرم به خانه ام می آمد