پسر جوان زمانی که داخل خانه شد از دیدن وضعیت برادرش خشکش زد