زمانی که واقعیت تلخ را در مورد امیر علی و منشی شرکت فهمیدم دنیا روی سرم خراب شد