تندباد در خرم آباد موجب شکستن درختان و ایجاد خسارت شد