کشاورز 50 ساله شازندی با واژگونی تراکتور جان خود را از دست داد