سردارمحمدیان: میزان سرقت قطعات خودرو کاهش یافته است