انهدام 3 باند وارد کننده مشروبات الکلی خارجی به داخل کشور در کرمان