استاندار اصفهان: مدیریت حوادث باید به مدیریت یکپارچه تبدیل شود