کاهش ۱۳درصدی جرایم/ افزایش ۱۴درصدی احساس امنیت نسبت به ۵سال گذشته