مرد چوپان وقتی صحنه وحشتناک را در رودخانه دید خشکش زد