ببینید این پراید چطور در جوی آب خیابان شوش جا شد!+عکس