مرد چینی پس از قتل والدینش برای فریب پلیس 17 نفر دیگر را نیز کشت