ترافیک سنگین در جاده های شمالی/ بارش باران در محورهای ۴استان