به ملاقات پسرعموی دوستم رفتم / زمانی که به هوش آمدم از ظاهری که داشتم شوکه شدم