پدر و مادرم بسیار بی شرم بودند / آنها رفتارهای زننده ای با من داشتند