عمل زشت نا پدری با پسر همسرش در خودرو / او را به حاشیه شهر بردم