تصاویری تکان دهنده از جنابت داعش در برابر چشمان کودکان و شهروندان