رویا مرا به خانه شان دعوت کرد / با هم در خانه بودیم که برادرش سر رسید