نگاه های هوس آلود رامین فریبم داد /در نبود همسرم او را به خلوتگاهم دعوت می کردم