اقدام غیر انسانی پسران تهرانی در جاده شمال / با تغییر مسیر او را به محل خلوتی کشاندیم