دختر بچه را نیمه شب به آپارتمانم بردم / در اتاق نقشه شیطانی‌ام را اجرا کردم