زن متاهل با مرد غریبه سوار پراید بود / همسرش در صندلی عقب خودرو پنهان شده بود