تندباد با سرعت 72کیلومتر در مهاباد به باغ های سیب خسارت وارد کرد