حمله آتشین تسخیر شده جن ها به 8 خودرو و یک خانه در آبادان + عکس متهم