شناسایی ۹۰ درصد مرتکبان جرایم خشن/ افزایش ۴۰درصدی کشف قاچاق