رویا گفت در خانه تنهاست به آنجا رفتم، وقتی برادرش آمد یک چاقو به دستم داد و ...