از درخواست بی شرمانه معلم جوان از شاگردان نوجوانش تا حقایق وحشتناک از برده‌ داری و آزار و اذیت زنان